YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

29 Eylül 2016 Perşembe, 21:23
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.08.2016
Genel Kurul Tarihi
29.09.2016
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.09.2016
Ülke
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul
Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2 – Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)’nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ’i ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması
3 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’nin, % 65,44’nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş’den 282.314.005 TL bedel ile satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’ye iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması
4 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, Şirket çıkarılmış sermayemizin %5’i oranını yani 11.755.785,3 Türk Lirası’nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no’lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması
5 – Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2
VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul’un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Canpolat tarafından, Toplantı Başkanlığı seçimine ilişkin önerge bulunup bulunmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Üyesi Fermani Özgür Altun’un önergesinin olduğu ve başkaca önergenin olmadığının anlaşılması üzerine Fermani Özgür Altun’un önergesi okundu. Yapılan oylama ile Toplantı Başkanlığı’na Aslı Çağlayan Pekiyi’nin seçimine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül’ü, yazmanlığa da Mürüvvet Beyza Ünalan’ı görevlendirmiştir.

MADDE 2) Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı iş bu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)’nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ’i ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunduğu bilgisiyle, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:

a) 3 no’lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,34 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 3 no’lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) 3 no’lu gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK’nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,

d) SPK’nun II-23.1 Sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK’nun II-23.1 Sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’ne başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,

h) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin Şirket çıkarılmış sermayemizin %5’i oranını yani 11.755.785,3 Türk Lirası’nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no’lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

MADDE 3) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’nin, % 65,44’nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş’den 282.314.005 TL bedel ile satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’ye iştirak edilmesi teklif edildi, teklif genel kurulun müzakeresine sunuldu, gerek fiziki ortamda gerekse elektronik ortamda söz alan olmadığından teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, Şirket çıkarılmış sermayemizin %5’i oranını yani 11.755.785,3 Türk Lirası’nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no’lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından ve gündemde başkaca görüşülecek madde bulunmadığından toplantı başkanı saat 14.15’te toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1
toplantı zabtı.pdf – Tutanak
EK: 2
Hazır bulunanlar listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
YGYO Ayrılma Hakkı Talep formu.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

29.09.2016 tarihinde yapılan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’nin, % 65,44’nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş’den 282.314.005 TL bedel ile satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’ye iştirak edilmesi teklif edilmiş, teklif genel kurulun müzakeresine sunulmuş, gerek fiziki ortamda gerekse elektronik ortamda söz alan olmadığından teklif oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Dolayısıyla işbu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten herhangi bir pay sahibimizin olmaması nedeniyle ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

Şirketimizin 29.09.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Belgeleri olan Toplantı Zaptı ve Hazır Bulunanlar Listesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Konulara Göz Atın

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması ... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEngli...
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyas... Özet Bilgi İskontolu Tahvil İhraç Edilmesi Hak...
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel ... İletişim Bilgileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkili...
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Sermaye Piyasası Araç... Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır ...
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Alım Satım B... İlgili Şirketler Related Companies [] ...
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yap... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz