BAKANLAR MEDYA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

23 Eylül 2016 Cuma, 14:16
BAKANLAR MEDYA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Karar Tarihi
26.08.2016
Genel Kurul Tarihi
23.09.2016
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.09.2016
Ülke
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Barbaros Mahallesi Uphill Towers B Blok No:26
Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 – 2015 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3 – 2015 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
6 – Yönetim kurulu ücretleri konusunda karar oluşturulması,
7 – Şirket’in ana sözleşmesinin 9’uncu maddesi tadil metninin görüşülmesi
8 – Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
9 – 2015 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
10 – Yönetim Kurulunun 22.07.2016 tarihinde kabul ettiği Geri Alım Programı’nın görüşülmesi
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 – Şirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan pay devri sonrasında 30.03.2015 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda Şirketimiz faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin 20.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararının görüşülmesi.
14 – Şirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan pay devri sonrasında 30.03.2015 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda matbaacılık faaliyetine ilişkin aktif ve pasiflerin tasfiye edilmesi hususunun görüşülmesi.
15 – Şirketimiz eski hâkim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAKAN ile yaşanan ihtilaflar ve bu ihtilaflara ilişkin olarak gelinen aşama hakkında bilgi verilmesi.
16 – T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca Şirketimize gönderilen 11.03.2015 tarih ve 29833736-115.02-646 2708 sayılı İdari Para Cezası konulu yazının 1. Maddesinin a bendinde yer alan ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan ve Şirketin paylarının halka arz edildiği tarihte görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
17 – Dilek ve temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1
İÇ YÖNERGE.pdf – İç Yönerge
EK: 2
01.09.2016 genel kurul çağrı ilanı_1.pdf – İlan Metni
EK: 3
01.09.2016 genel kurul çağrı ilanı_2.pdf – İlan Metni
EK: 4
TADIL_METNI.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
YKK-64_KAR_DAGITIMI.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
YKK-65_PAY_GERI_ALIM.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
BİLGİLENDİRME.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı Başkanlığına Ecmel ERCAN’ın seçilmesi ve Toplantı Başkanı’na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususu 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile kabul edildi. Ecmel ERCAN tarafından Katipliğe M. Levent HACIİSLAMOĞLU’nun, Oy Toplayıcılığına Serdal BEŞTEPE’nin seçilmelerine karar verildi.

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı ve konuya ilişkin olarak yapılan oylamada 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile kabul edildi.

3. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile kabul edildi.

4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu kalan oyların 37.249 olumlu 12.000 adet ret oyu ile ibra edildi. Aksi yönde görüş bildiren olmadı.

5. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan

Mehmet TAŞKIN (TC Kimlik No: 13903057514)

Ecmel ERCAN (TC Kimlik No: 16309815306)

Serdar TAŞKIN (TC Kimlik No: 13195218358)

Ali YARDIMCI (TC Kimlik No: 30851137402)

İsmail KOPARAN (TC Kimlik No: 27007067560)

‘ın seçilmeleri hususu oya sunuldu, söz konusu kişilerin 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile seçilmelerine karar verildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00-TL ödenmesine 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile karar verildi.

7. Şirketin, ana sözleşmesinin 9’uncu maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.07.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8375 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 19.08.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00018212536 sayılı yazıları çerçevesinde önizinleri alınan tadil metninin kabul ve tesciline karar verilmesi hususu onaya sunuldu. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin kabulüne 3.988.439 adet kabul 22.000 adet ret oyu ile karar verildi.

8. 2016 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile karar verildi.

9. 2015 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda kar dağıtılmaması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu’nun 22.07.2016 tarihinde aldığı Şirket’in kendi paylarını geri almasına ilişkin program hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak Ecmel ERCAN söz aldı ve söz konusu program kapsamında 48.320 adet hissenin ortalama 1,43 TL ve toplamda 69.253,08 TL maliyet ile alındığı, bu şekilde söz konusu programın başlangıcında 1,03 TL olan hisse fiyatının 1,59 TL’ye üzerine kadar çıktığı, dolayısıyla yatırımcıların korunması amacına ulaşıldığı, bu noktadan sonra Şirket’in yeni faaliyet konusunda ilerlemeler kaydedebilmesi açısından nakit ihtiyacının daha öncelikli hale geldiğini, nitekim yine benzer bir durum oluşması durumunda da mevzuatın aynı şekilde yönetim kuruluna bir ikinci geri alım programı başlatma imkanı tanıdığı hususularını ifade ederek söz konusu programın halihazırdaki şartlar altında devam ettirilmemesini önerdi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada söz konusu öneri 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile kabul edildi.

11. 2015 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 27. dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmesine 3.998.439 adet kabul 12.000 adet ret oyu ile karar verildi.

13. Şirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan pay devri sonrasında 30.03.2015 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda Şirketimiz faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin 20.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararı görüşülmüştür. Söz konusu görüşme esnasında;

13.1. Söz konusu işlem Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikteki bir işlem olduğu, bu kapsamda konunun görüşüleceği genel kurula katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

13.2. SPK’nın “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’u_̈ncu_̈ maddesi ve SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 2,2781 Türk Lirası olduğu,

13.3. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç̧ 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

13.4. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

13.5. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirileceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

13.6. İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı.

hususlarında bilgi verilmiştir.

ilgili işlem 3.961.190 adet olumlu ve 49.249 adet olumsuz oy ile kabul edilmiştir. Olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ilişkin bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Bülent Ulusoy (TC Kimlik No: 13835304052)

Ali Demirtaş (TC Kimlik No: 14593153180)

Zahir Candan (TC Kimlik No: 32047768704)

Serdal Beştepe (TC Kimlik No: 14446933228)

Tamer İzzet Beyazoğlu (TC Kimlik No: 23402202162)

14. Şirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan pay devri sonrasında 30.03.2015 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda matbaacılık faaliyetine ilişkin aktif ve pasiflerin tasfiye edilmesi hususu görüşülmüştür. Söz konusu görüşme esnasında;

14.1. Söz konusu işlem Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikteki bir işlem olduğu, bu kapsamda konunun görüşüleceği genel kurula katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

14.2. SPK’nın “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’u_̈ncu_̈ maddesi ve SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 2,2781 Türk Lirası olduğu,

14.3. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç̧ 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

14.4. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

14.5. SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirileceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

14.6. İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı.

hususlarında bilgi verilmiştir.

İlgili işlem 3.961.190 adet olumlu ve 49.249 adet olumsuz oy ile kabul edilmiştir. Olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ilişkin bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Bülent Ulusoy (TC Kimlik No: 13835304052)

Ali Demirtaş (TC Kimlik No: 14593153180)

Zahir Candan (TC Kimlik No: 32047768704)

Serdal Beştepe (TC Kimlik No: 14446933228)

Tamer İzzet Beyazoğlu (TC Kimlik No: 23402202162)

15. Şirketimiz eski hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAKAN ile yaşanan ihtilaflar ve bu ihtilaflara ilişkin olarak gelinen aşama hakkında bilgi verildi.

16. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca Şirketimize gönderilen 11.03.2015 tarih ve 29833736-115.02-646 2708 sayılı İdari Para Cezası konulu yazının 1. Maddesinin a bendinde yer alan ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan ve Şirket paylarının halka arz edildiği tarihte görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususu 3.961.190 adet olumlu ve 49.249 adet olumsuz oy ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul tescil işlemleri gerçekleştirildekten sonra bir açıklama daha yapılacaktır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1
TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2
HAZIRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
AYRILMA TALEP HAKKI.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Diğer Konulara Göz Atın

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İş... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglishoda_NotificationAboutSuspensionofBIS...
BORSA İSTANBUL A.Ş. (İşlem İptali) İlgili Şirketler Related Companies [] ...
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Faaliyet Raporu (Kons... Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler Related Companies ...
İHLAS MADENCİLİK A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)... Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ...
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yap... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Esas Sözleşme)... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]İngilizceEnglishTürkçeTurkish...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz